Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podnikající fyzická osoba Tomáš Hrančík je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:
(i) zpracování osobních údajů ze strany Podnikající fyzické osoby během plnění smluv s obchodními
partnery,
(ii) zpracování osobních údajů zákazníků a uživatelů e-shopu,
(iii) zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání,
(iv) zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich
zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být podnikají fyzickou osobou zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s obchodními partnery podnikající fyzické osoby a uživateli e-shopu);
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů podnikající fyzické osoby,
  například ochrana webových stránek a sítě podnikající fyzické osoby před zneužitím);
 • Efektivní komunikace a vedení e-shopu (zejména k uchování Vašich preferencí a časových
  úspor při tvorbě nové objednávky apod.);
 • Vyřizování požadavků přijatých prostřednictvím e-mailu nebo infolinky;
 • Zasílání obchodních sdělení (newsletter) a cílení reklamy.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Podnikající fyzická osoba je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

 • Jméno a příjmění – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu nebo infolinky, Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy
 • Kontaktní Adresa – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
 • Email – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu nebo infolinky, Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy
 • Telefonní číslo – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Efektivní komunikace a vedení e-shopu
 • Číslo účtu – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci podnikající fyzické osoby, které jsou nezbytné pro zajištění výroby, distribuce a dodání zboží a zajištění souvisejících služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení a cílení reklamy.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte podnikající fyzické osobě souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 5 let nebo do jeho odvolání.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podnikající fyzické osobě jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům,
či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným podnikající fyzické osobě, případně dalším
správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na dodání zboží/služeb, realizaci plateb, zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu nebo poskytující marketingové služby. 

Podnikající fyzická osoba je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů podnikající fyzické osoby, dopravců a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s podnikající fyzickou osobou, popř. jiné údaje, které podnikající fyzická osoba obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije podnikající fyzická osoba za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že podnikající fyzická osoba bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů podnikající fyzické osoby své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s podnikající fyzickou osobou.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je podnikající fyzická osoba povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

 • Plnění smlouvy – po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy
 • Plnění právních povinností – po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
 • Ochrana oprávněného zájmu správce – maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
 • Vyřizování Vašich požadavků přijatých prostřednictvím e-mailu nebo infolinky – po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku
 • Efektivní komunikace a vedení e-shopu – maximálně po dobu 5 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním
 • Zasílání obchodních sdělení – po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílením reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*

Podnikající fyzická osoba je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační podnikající fyzické osoby a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační podnikající fyzické osoby), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás podnikající fyzická osoba zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás podnikající fyzická osoba zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Podnikající fyzická osoba opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, podnikající fyzická osoba vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování podnikající fyzická osoba neukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po podnikající fyzické osobě požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby podnikající fyzická osoba Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, podnikající fyzická osoba Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů podnikající fyzické osoby. V případě, že podnikající fyzická osoba neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla podnikající fyzické osoby nebo e-mailem na hrancik.tomas@gmail.com. Podnikající fyzická osoba si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2024

Nákupní košík